Kategórie

Produkty

Kategórie produktov
Sústreďovanie dreva
Michaela Hykyšová
autor článku

Sústreďovanie dreva

Sústreďovanie dreva

„Sústreďovanie dreva vyvážením je technologickou fázou, ktorá môže pozostávať z dvoch operácií (tj. z vypratávania a vlastného vyvážania dreva) alebo len z operácie jedinej (vyvážanie), pričom obe operácie sú zaistené jediným mechanizačnými prostriedkami, tj. vyvážacie súpravou alebo vyvážacím traktorom (vyvážačom, forwarderom).“ Vyvážací traktory a vyvážací súpravy sú vybavené hydraulickou rukou s drapákom, môže preto byť vo výchovných ťažbách, a to skôr len na teoretickej úrovni, vybraný technologický postup, kedy je drevo z porastu od pňa vypratané hydraulickou rukou. Pracujúci vo vzdialenosti maximálneho dosahu hydraulickej ruky cca 6 – 10 m a potom naložené na ložnú plochu vyvážacího traktora alebo súpravy a následne odvezených. Táto technológia je technicky možná pre výchovné a mýtne ťažby, ale vo výchovných ťažbách je z ekonomického hľadiska menej výhodná z dôvodu nízkeho výkonu stroja pri nakladaní jednotlivých kusov dreva drapákom na hydraulické ruke vyvážacího stroje a maximálneho dosahu hydraulickej ruky do porastu. Preto sa vo väčšine prípadov vyvážanie dreva vo výchovných ťažobných metódach používa vyvážacích prostriedkov iba k jednej technologickej fáze, a to na nakladanie z kôpok dreva a vyvážanie od okrajov vývoznej linky, kam drevo zhromažďuje harvestor (u harvestorových technológií), ktorý drevo z porastu vyklidí a pripraví na kôpky k vývozné linke.

Prínosy technológie sústreďovanie dreva vyvážaním

Hlavnou výhodou tejto technológie sústreďovanie je „podstatné zvýšenie dennej produktivity práce v prepočte na jedného pracovníka až na 60 a viac m³ soustřeďovaného dreva (v priaznivých podmienkach aj napriek 200 m³), čo je pri manuálnom viazanie úväzkov a zaťahovanie lana navijaku do porastu nedosiahnuteľné“. Významným faktorom technológie vyvážanie je, že zhromažďované drevo nie je toľko škodlivín a znečisťovania vlečením po zemi ako pri úväzkové sústreďovanie, čo sa prejaví aj v ekonomickom pohľade dodávateľsko-odberateľských vzťahov, kde za znečistenú alebo poškodenú dodávku dreva odberatelia udeľujú citeľné zrážky z kúpnej ceny. Nedochádza k poškodzovaniu pôdneho povrchu vlečením a rytím čiel výrezov v krajine a poškodzovania stojacich stromov v okruhu vlečenie, kde môže dôjsť k stretu s vlečeným drevom. Ďalšími výhodami sú:

  • menšia závislosť na počasí,
  • zníženie fyzickej námahy lesných pracovníkov v porovnaní s viazaním úväzkov,
  • odstránenie niekoľkých nebezpečných a nepríjemných prác (viazanie úväzkov v bahne a snehu, predieranie kliešťami a podrastom),
  • zníženie rizika úrazov (najčastejšie vznikajú pri úväzkové sústreďovanie dreva).

Špecifický je rozdiel pôsobenie vyvážaného nákladu na veľkosť trakčnej sily pri spôsobe vyvážanie súpravou s pohonom všetkých kolies alebo vyvážacím traktorom v porovnaní s vplyvom ťahaného nákladu vlečnými traktory. Je teda možné povedať, že adhézna sila vyvážacího prostriedku sa vplyvom zaťaženia vyvážaného nákladu pozoruhodne zvyšuje a jazdný odpor, spôsobený zvyšovaním valivého trenia kolies narastie len mierne. Pri ťahaní dreva za lesným traktorom sa adhézna sila zvyšuje len mierne alebo sa môže znížiť odľahčením až zdvíhaním prednej hnanej nápravy vlečením a výrazne sa zvyšuje odporová sila šmykového trenia bremena. Zjednodušene situáciu zaťaženie vyvážecího prostriedku charakterizuje výraz: ΔG.μ ˃˃ ΔG.ƒv [kN] ΔG … prirastavosť celkovej tiaže traktora po zaťažení bremenom (kN), μ … súčiniteľ adhézie, ƒv … koeficient valivého odporu. Z toho vyplýva, že u vyvážacích prostriedkov nehrozí také riziko preklzu kolies ako u strojov pri vlečení dreva a poškodeniu pôdy prokluzujícími sa kolesami (frézovaním rýh) sa nestáva tak relevantným.

Objektívne nevýhody vyvážacích súprav a vyvážačov

V terénnych podmienkach je nevýhodou ich obmedzená použiteľnosť. Musí byť vybraná pri sústreďovanie dreva taká členitosť terénu, aby nebola znemožnená priechodnosť stroja. Sklon teréne pri sústreďovanie dreva po spádnici nesmie presiahnuť cca 40 – 45%. Pri prekročení tejto hranice sa znižuje manévrovateľnosť stroja a je ohrozená jeho stabilita. Vysoké umiestnenie ťažiska stroja (u väčších typov strojov je dno ložnej plochy 145 cm nad terénom). Pri naložení stroja sa zvyšuje umiestnenie ťažiska a znižuje sa tak priečna stabilita. Preto sa musí pri väčších sklonoch terénu zmeniť smer jazdy kolmo na vrstevnice. V súčasnej dobe sa začína uplatňovať pri niektorých vyvážacie (napr. Firma John Deere alebo Herzog) konštrukčný princíp svahového vyrovnávania ložného priestoru stroja, ktorý používa hydraulickým systémom naklonenie ložnej plochy smerom k svahu, čím dochádza k zmene priečnej polohy ťažiska a k zvýšeniu bočnej stability. Ďalšou možnosťou vyváženia pri jazde súpravy po vrstevnici je vyložení hydraulickej ruky proti svahu, prípadne sa môže uchopiť hydraulickou rukou bremeno pre vyššiu stabilitu.

Vyvažovanie vyvážacie súpravy v priečnom sklone vyložením hydraulickej ruky s bremenom

Vyvažovanie vyvážecího traktora v priečnom sklone pomocou svahového vyrovnávania ložnej plochy. V konkávnych a konvexných terénoch môže nastať problém s dĺžkou prostriedku (s nákladom na ložnej ploche môže táto dĺžka presahovať 10 m). Majú veľký polomer otáčania, čo zapríčinilo, že pri väčších sklonoch terénu nezvládajú vychádzaní zo svahové cesty do terénu a naopak – je potrebné výjazdy vhodne upraviť. Hlavnou nevýhodou vyvážacích súprav a vyvážačov oproti traktorom a ťahačom pri vlečení dreva je riziko zhutnenie pôdy.

Kam pokračovať v čítaní

Produkt pridaný do košíka.
Používame súbory cookies!
Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.