Kategórie

Produkty

Kategórie produktov

Obchodné podmienky

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU WWW.JPJFOREST.SK

obchodné spoločnosti JPJ Forest, s.r.o., so sídlom Ústí 78, Stará Paka 507 91, Česká republika, IČ: 28775104, DIČ: CZ28775104, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové – oddiel C, vložka 26603, pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.jpjforest.sk a v prevádzke predávajúceho na adrese Ústí 78, Stará Paka 507 91, Česká republika.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.jpjforest.sk, kedy na jednej strane je spoločnosť JPJ Forest, s.r.o., so sídlom Ústí 78, Stará Paka 507 91, Česká republika, IČO: 28775104, DIČ: CZ28775104, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové – oddiel C, vložka 26603 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

a) Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

b) Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke, alebo v písomnom vyhotovení kúpnej zmluvy svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

1.3. Ustanovenia odlišné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom alebo v českom jazyku. Znenie VOP môže predávajúci meniť či doplňovať.

1.4.Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil s týmito VOP, a že s nimi výslovne súhlasí.

1.5. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim.

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane VOP).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Predávajúci oznamuje, že

a) náklady na komunikáciu na diaľku sa nelíši od základnej sadzby, ktorú spotrebiteľovi účtuje jeho operátor / prevádzkovateľ služby, spotrebiteľ nie je s predávajúcim nútený komunikovať na linkách spoplatnených v prospech predávajúceho,

b) požaduje plnú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru. Platby prebiehajú buď bankovým prevodom, dobierkou pri odovzdaní tovaru, alebo platbou v hotovosti. Pri osobnom odbere v prevádzke si spotrebiteľ hradí cestu na prevádzku a späť. Pri doručovaní prostredníctvom Českej a Slovenskej pošty, dohodnutého kuriéra a zasielateľské služby DPD, PPL apod. Si spotrebiteľ hradí náklady prepravy podľa aktuálnych cenníkov týchto poskytovateľov. Pri tovare upravovaného na želanie zákazníka je požadovaná záloha vo výške 30% z koncovej ceny tovaru, od zmluvy na tovaru upraveného na želanie spotrebiteľa nemožno odstúpiť bez uvedenia dôvodu v 14denné lehote,

c) neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná,

d) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom predávajúcim uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady,

e) spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o:

I) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
II) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,
III) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu sídla predávajúceho: JPJ Forest, s.r.o., so sídlom Ústí 78, Stará Paka 507 91, Česká republika, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho (je súčasťou obchodných podmienok),

f) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

I) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
II) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
III) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
IV) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
V) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
VI) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
VII) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
VIII) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
IX) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
X) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
XI) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
XII) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

g) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou,

h) spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo,

i) zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve predávajúceho, pričom registrovaní užívatelia predávajúceho majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile,

j) v prípade nevybavenia sťažnosti je spotrebiteľ oprávnený obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Mimosúdnym riešením sporov sa zaoberajú mediátori, nezávislí sprostredkovatelia komunikácie medzi stranami konfliktu. Ich zoznam je uvedený na www.justice.cz, kde možno vo vyhľadávači zadať zameranie na spotrebiteľské spory. Podmienky si mediátori stanovujú individuálne.

IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane aj bez dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

4.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

objednávanom tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako„objednávka“).

4.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

4.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva) vzniká doručením prijaté objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci bezvýhradne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a zrozumiteľný a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí.

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane VOP).

4.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. Náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.9. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v prevádzke predávajúceho, a to vo forme ústne alebo písomné. Ak sa jedná o kúpnu zmluvu vo forme ústnej, je uzavretá prevzatím tovaru kupujúcim.

V. KÚPNA CENA, SPÔSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY

5.1. Ceny ponúkaného tovaru uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú uvedené vrátane aj bez dane z pridanej hodnoty vo výške platné a účinné ku dňu zobrazenia ponuky. Ceny ponúkaného tovaru uvedené v internetovom obchode predávajúceho nezahŕňajú náklady na zabalenie a dopravu tovaru ani náklady na montáž tovaru alebo jeho výnos do poschodia.

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu tiež ďalšie náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu vo výške dohodnutej zmluvnými stranami v kúpnej zmluve. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou kúpna cena tovaru uvedená v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim plus náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu.

5.3. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) v hotovosti – Pri osobnom odbere na predajni prevádzkovanú obchodnou spoločnosťou JPJ Forest s.r.o.

b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho pre Českú republiku
č. 43-5246540237/0100 vedený u Komerční Banky. Ako variabilný symbol platby bude použité číslo zálohového listu, ktorý bude vystavený predávajúcim. V tomto prípade bude tovar dodaný až po uhradení príslušnej výšky kúpnej ceny, pričom okamihom uhradenia kúpnej ceny sa rozumie okamih pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho pre Slovenskú republiku
č. 2000357922/2010, IBAN: CZ0720100000002000357922, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u Fio banka, a. s. Ako variabilný symbol platby bude použité číslo zálohového listu, ktorý bude vystavený predávajúcim. V tomto prípade bude tovar dodaný až po uhradení príslušnej výšky kúpnej ceny, pričom okamihom uhradenia kúpnej ceny sa rozumie okamih pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho

d) Online platba kartou alebo okamžitým bankovým prevodom pre ČR a SR

On-line platby sú zaistené Platobné bránou ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments a.s. je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

ONLINE PLATBA KARTOU
Najrýchlejší spôsob platby on-line. Do rozhrania Platobné brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMS správou od svojej banky.

PLATBA OKAMŽITÝM BANKOVNÍM PREVODOM
Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate Vás presmeruje do Vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Bankové spojenie pre platby:

– CZK v ČR 43-5246540237/0100
– EUR v SR 2000357922/2010, IBAN: CZ0720100000002000357922, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, a tak budeme bez odkladu pokračovať v realizácii Vašej objednávky.

e) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke – v tomto prípade platby je kupujúcemu ako tzv. ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru účtované tzv. dobierkové vo výške viď aktuálny cenník spoločností PPL, DPD, Česká a Slovenská Pošta, Top Trans.

f) prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

5.4. V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná okamihom prevzatia tovaru. V prípade platby kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 5 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na rozdielne kúpnej ceny v kamenných predajniach a v e-shope.

5.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.8. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred objednaním tovaru kupujúcemu. – to je tzv. záloha na kúpnu cenu. Záloha na tovar či služby je min. 20% z celkovej kúpnej ceny u štandardného tovaru alebo min. 50% z celkovej kúpnej ceny u tovaru či služieb na zákazku, tzv. na mieru.

5.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.10. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Tovar je chybný, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

6.2. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

VII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY PRI PREDAJI TOVARU SPOTREBITEĽOVI A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že v čase, keď tovar prevzal,

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci – spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e)tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.2. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám (čl. VII. Ods. 1 tejto zmluvy), má spotrebiteľ právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Avšak, ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.3. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.

7.4. Spotrebiteľ nie je oprávnený práv chybného plnenia v prípade:

a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.

7.5. kupujúci – spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy zaslať na adresu sídla predávajúceho: JPJ Forest, s.r.o., so sídlom Ústí 78, Stará Paka 507 91, Česká republika, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach predávajúceho.

7.6. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na svoje náklady. Tovar by mal kupujúci – spotrebiteľ vrátiť úplné, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy predmetom kúpy je zariadenie s nádržou na palivo, musí byť nádrž prázdna. Kupujúci -spotřebitel zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci – spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY PRI PREDAJI TOVARU PODNIKATEĽOVI A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODNIKATEĽOM

8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – podnikateľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu – podnikateľovi, že v čase, keď tovar prevzal,

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci opísal alebo ktoré kupujúci – podnikateľ očakával s ohľadom na povahu tovaru,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.2. Kupujúci – podnikateľ nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy.

8.3. Kupujúci – podnikateľ je povinný oznámiť vadu predávajúcemu do 14 dní, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, najneskôr však do 6 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa jedná o skrytú vadu, je kupujúci – podnikateľ povinný ju predávajúcemu oznámiť do 14 dní čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 1 roka od prevzatia tovaru.

IX. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

9.1. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má uvedení záručnej doby v záručnom liste odovzdáva kupujúcemu spolu s tovarom, v týchto VOP, na obale tovar (u spotrebiteľa toto platí podľa zákona). Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

9.2. Predávajúci poskytuje záruku za akosť na nasledujúci tovar, vlastnosti, časti tovaru, a to v dĺžke, ktorá je vždy špecifikovaná v príslušnom záručnom liste.

X. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

10.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu ním objednaný tovar najneskôr do 10-tich týždňov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej tiež len „lehota dodania tovaru“). V prípade, že predávajúci požaduje v súlade s ustanovením článku V. bod 8 týchto VOP uhradenie celej kúpnej ceny alebo jej časti ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, začína lehota dodania tovaru plynúť až okamihom riadneho uhradenia celej kúpnej ceny alebo jej časti na účet predávajúceho, pričom okamihom riadneho uhradenia kúpnej ceny alebo jej časti sa rozumie pripísanie čiastky na účet predávajúceho s uvedením správneho variabilného symbolu. Ak nedodá predávajúci kupujúcemu tovar v stanovenej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť. Tovar, ktorého povaha to umožňuje, sa dodáva nezmontované.

10.2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

10.3. Tovar môže byť v súlade s kúpnou zmluvou buď doručené na miesto určené kupujúcim v objednávke a alebo bude pre kupujúceho pripravené k osobnému odberu v niektorej z prevádzok predávajúceho. Predávajúci týmto súčasne upozorňuje kupujúceho na skutočnosť, že osobné odber tovaru je možný len v prevádzke predávajúceho uvedené na stránkach e-shopu. O možnosti osobného odberu tovaru bude kupujúci informovaný aj prostredníctvom predávajúceho na tel. 773 984 518.

OSOBNÝ ODBER TOVARU

1. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu výzvu k odberu tovaru na elektronickú adresu kupujúceho. V takom prípade je kupujúci povinný objednaný tovar odobrať najneskôr do 7-mi kalendárnych dní odo dňa odoslania elektronickej výzvy. Pokiaľ kupujúci neodoberie tovar do 7-mi kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy k odberu, je predávajúci oprávnený požadovať po ňom zaplatenie poplatkov za uskladnenie tovaru vo výške 50,- Kč/1 ks tovaru/deň. Ak tovar nebude odobraté po troch márnych výzvach a max. Do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa odoslania prvej výzvy k odberu tovaru, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. V prípade osobného odberu tovaru a súčasné platby kúpnej ceny v hotovosti v prevádzke predávajúceho je nutné sa najskôr dostaviť na prevádzkáreň predávajúceho a uhradiť v plnej výške kúpnu cenu. Potom bude kupujúcemu vystavený daňový doklad, na základe ktorého bude kupujúci oprávnený odobrať tovar zo skladu predávajúceho, pričom sklad nemusí byť vždy neoddeliteľnou súčasťou prevádzkarne. Kupujúci má právo si tovar pred prevzatím prekontrolovať, vr. kompletnosti a nepoškodenia tovaru, toto potvrdí potom aj svojím podpisom na dodacom liste u tovaru z výdajného skladu. Svojim podpisom dodacieho listu kupujúci súčasne potvrdzuje, že prevzatý tovar nemá vadu kompletnosti a mechanického poškodenia.

3. V prípade, že kupujúci poverí prevzatím tovaru tretiu osobu (napr. dopravca), je táto tretia osoba povinná preukázať sa predávajúcemu originálom plnej moci podpísanej kupujúcim pre prevzatie tovaru a aspoň kópií kúpnej zmluvy. Týmto tretia osoba preberá zodpovednosť kupujúceho pre prevzatie tovaru.

DORUČENIE TOVARU NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM

1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 50,- Kč/1 ks tovaru/deň a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne, najneskôr do 2 dní od doručenia tovaru kupujúcemu, oznámiť prepravcovi a súčasne o tejto skutočnosti urobiť zápis o poškodení do dodacieho listu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

4. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

11.2. Rozmery tovar uvedený na stránkach internetového obchodu predávajúceho sú uvedené cca, povolená odchýlka je +/- 3%.

11.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru zaistenú kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou alebo montážou tovaru vykonávanú kupujúcim alebo ním poverenou 3. osobou.

11.4. Za vadu nie je považovaný obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov (napr. koža, drevo), textilných a umelých materiálov (napr. drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom tóne), či lakovaných plôch.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

12.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

12.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

12.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

12.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

12.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

12.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

12.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

12.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 12.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

12.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

12.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

XIII. DORUČOVANIE

13.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

13.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim podľa týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým potom zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom. Viedenská Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 sa nepoužije pre zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou ani pre zmluvné vzťahy vzniknuté na základe čiastkovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami. Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s kúpnou zmluvou budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom Českej republiky, pričom vo vzťahoch medzi predávajúcim a podnikateľmi je pre určenie miestnej príslušnosti rozhodný všeobecný súd predávajúceho.

14.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

14.3. Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

14.4. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

14.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.6. Zmluvné strany si môžu písomne v kúpnej zmluve dohodnúť ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy odlišne, než je stanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. V takom prípade majú prednosť ustanovenia obsiahnuté v kúpnej zmluve pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

14.7. Predávajúci má právo jednostranne meniť a dopĺňať znenie týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku zmluvného vzťahu.

14.8. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie JPJ Forest s.r.o., Ústí 78, Stará Paka, PSČ: 507 91, Česká republika, adresa elektronickej pošty: info@jpjforest.sk, telefón +420 773 984 518.

 

V Ústí dňa 1.1.2020

Produkt pridaný do košíka.
Používame súbory cookies!
Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.