Kategórie

Produkty

Kategórie produktov

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV E-SHOPU JPJFOREST.SK


I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je JPJ Forest  s.r.o., IČ 28775104, DIČ CZ28775104, zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 26603, so sídlom Ústí 78, 507 91 Stará Paka, Česká reublika (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Ústí 78, 507 91 Stará Paka, kontaktná osoba: Jiří Komárek
  email: info@jpjforest.sk
  telefón: +420 773 202 321
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnú fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých špecifických faktorov fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 5. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • fakturačná a poštová adresa
  • telefón
  • IČO, DIČ
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Osobné údaje tretích osôb, ktoré poskytnete
  • Ak poskytujete predajci osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
 4. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané automaticky:
  • Pri návšteve webovej stránky o vás môžu byť zhromažďované určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavenie Vášho jazyka. Môžu byť tiež spracované informácie o Vašom správaní na e-shope jpjforest.sk, tj. napr. aké odkazy na webovej stránke navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ani nemôžu byť priradené konkrétnemu používateľovi, tj. konkrétnej osobe.
  • Verzia pre mobilné telefóny:
   • Ak vstupujete na webové stránky jpjforest.sk z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak sú pre tieto prístroje optimalizované. Vaše osobné údaje sú v takom prípade spracovávané obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.
  • Kamerové systémy na prevádzke JPJ Forest s.r.o.:
   • Záznamy z kamier na prevádzke firmy JPJ Forest sú tiež automaticky spracovávané.
   • Prevádzkareň je monitorovaná kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Zaznamenávaný je len obraz. Kamery na prevádzke sú tak z dôvodu prevencie, tak z dôvodu objasňovaní možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť JPJ Forest s.r.o., IČO 28775104, DIČ CZ28775104.
  • Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
  • Vaše osobné údaje sú spracovávané z týchto dôvodov:
   • Nákup tovaru: Vaše osobné údaje sú spracovávané na to, aby mohla byť Vaša objednávka riadne vybavená a doručená. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom je zrejmé, na koho sa dá obrátiť.
   • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom/problémom, musí byť k jeho zodpovedanie/vyriešenie spracovávané Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
   • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť.
   • Zlepšenie služieb: pomocou histórie Vašich objednávok a správania na webe možno ponúknuť relevantné ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach sú teda zobrazované také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe a mimo web (personalizovaná reklama na webe tretích strán) môžu byť využívané tiež nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics pod.
   • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracovávané z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku alebo v prípade preukázania doručenia objednaného tovaru). Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce služby spracovanie účtovníctva
  • zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä šifrovaná úložisko, silné heslá, antivírusové programy v prípade uloženia osobných údajov v listinnej podobe uzamykateľné priestory bez prístupu tretích osôb.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1. 2021.

Produkt pridaný do košíka.
Používame súbory cookies!
Aby naša webová stránka fungovala tak, ako má, používame súbory cookies, ktoré spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií o používaní súborov cookies nájdete tu.